Walidacja modeli analizy modelu Tensorflow

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Przegląd

TFMA obsługuje walidacji modelu poprzez ustanowienie progów wartości i progów zmiany na podstawie obsługiwanych metryk .

Konfiguracja

Ogólny próg wartości

Wartość progowa jest przydatna do bramkowania modelu kandydującego przez sprawdzenie, czy odpowiednie metryki są większe niż dolna granica i/lub mniejsza niż górna granica. Użytkownik może ustawić jedną lub obie wartości lower_bound i upper_bound. Dolna granica jest domyślnie ujemna nieskończoność, jeśli nie jest ustawiona, a górna granica jest domyślnie ustawiona na nieskończoność, jeśli nie jest ustawiona.

import tensorflow_model_analysis as tfma

lower_bound = tfma.GenericValueThreshold(lower_bound={'value':0})
upper_bound = tfma.GenericValueThreshold(upper_bound={'value':1})
lower_upper_bound = tfma.GenericValueThreshold(lower_bound={'value':0},
                        upper_bound={'value':1))

Ogólny próg zmiany

Próg zmiany jest przydatny do bramkowania modelu kandydującego przez sprawdzenie, czy odpowiednia metryka jest większa/mniejsza niż model podstawowy. Istnieją dwa sposoby pomiaru zmiany: zmiana bezwzględna i zmiana względna. Aboslute zmiana jest obliczony jako wartość między diference danych modelu kandydat i odniesienia, a mianowicie v_c - v_b gdzie v_c oznacza wartość metryki kandydatem i v_b oznacza wartość wyjściową. Wartość względna względna różnica pomiędzy metryką kandydujących i wyjściowych, a mianowicie v_c / v_b. Próg bezwzględny i względny mogą współistnieć z modelem bramki według obu kryteriów. Oprócz ustawienia wartości progowych, użytkownik musi również skonfigurować MetricDirection. dla metryk o korzystnie wyższych wartościach (np. AUC) ustaw kierunek na HIGHER_IS_BETTER, dla metryk o korzystniej niższych wartościach (np. strata) ustaw kierunek na LOWER_IS_BETTER. Progi zmian wymagają oceny modelu podstawowego wraz z modelem kandydującym. Zobacz Przewodnik wprowadzający dla przykładu.

import tensorflow_model_analysis as tfma

absolute_higher_is_better = tfma.GenericChangeThreshold(absolute={'value':1},
                            direction=tfma.MetricDirection.HIGHER_IS_BETTER)
absolute_lower_is_better = tfma.GenericChangeThreshold(absolute={'value':1},
                            direction=tfma.MetricDirection.LOWER_IS_BETTER)
relative_higher_is_better = tfma.GenericChangeThreshold(relative={'value':1},
                            direction=tfma.MetricDirection.HIGHER_IS_BETTER)
relative_lower_is_better = tfma.GenericChangeThreshold(relative={'value':1},
                            direction=tfma.MetricDirection.LOWER_IS_BETTER)
absolute_and_relative = tfma.GenericChangeThreshold(relative={'value':1},
                          absolute={'value':0.2},
                          direction=tfma.MetricDirection.LOWER_IS_BETTER)

Składanie rzeczy

Poniższy przykład łączy progi wartości i zmiany:

import tensorflow_model_analysis as tfma

lower_bound = tfma.GenericValueThreshold(lower_bound={'value':0.7})
relative_higher_is_better =
  tfma.GenericChangeThreshold(relative={'value':1.01},
                direction=tfma.MetricDirection.HIGHER_IS_BETTER)
auc_threshold = tfma.MetricThreshold(value_threshold=lower_bound,
                   change_threshold=relative_higher_is_better)

Bardziej czytelne może być zapisanie konfiguracji w formacie proto:

from google.protobuf import text_format

auc_threshold = text_format.Parse("""
 value_threshold { lower_bound { value: 0.6 } }
 change_threshold { relative { value: 1.01 } }
""", tfma.MetricThreshold())

MetricThreshold można ustawić tak, aby bramkował zarówno metryki czasu uczenia modelu (albo model zapisany w modelu EvalSavedModel lub Keras), jak i metryki po uczeniu (zdefiniowane w konfiguracji TFMA). W przypadku metryk czasu uczenia progi są określone w tfma.MetricsSpec:

metrics_spec = tfma.MetricSpec(thresholds={'auc': auc_threshold})

W przypadku metryk po szkoleniu progi są definiowane bezpośrednio w tfma.MetricConfig:

metric_config = tfma.MetricConfig(class_name='TotalWeightedExample',
                 threshold=lower_bound)

Oto przykład wraz z innymi ustawieniami w EvalConfig:

# Run in a Jupyter Notebook.
from google.protobuf import text_format

eval_config = text_format.Parse("""
 model_specs {
  # This assumes a serving model with a "serving_default" signature.
  label_key: "label"
  example_weight_key: "weight"
 }
 metrics_spec {
  # Training Time metric thresholds
  thresholds {
   key: "auc"
   value: {
    value_threshold {
     lower_bound { value: 0.7 }
    }
    change_threshold {
     direction: HIGHER_IS_BETTER
     absolute { value: -1e-10 }
    }
   }
  }
  # Post Training metrics and their thesholds.
  metrics {
   # This assumes a binary classification model.
   class_name: "AUC"
   threshold {
    value_threshold {
     lower_bound { value: 0 }
    }
   }
  }
 }
 slicing_specs {}
 slicing_specs {
  feature_keys: ["age"]
 }
""", tfma.EvalConfig())

eval_shared_models = [
 tfma.default_eval_shared_model(
   model_name=tfma.CANDIDATE_KEY,
   eval_saved_model_path='/path/to/saved/candiate/model',
   eval_config=eval_config),
 tfma.default_eval_shared_model(
   model_name=tfma.BASELINE_KEY,
   eval_saved_model_path='/path/to/saved/baseline/model',
   eval_config=eval_config),
]

eval_result = tfma.run_model_analysis(
  eval_shared_models,
  eval_config=eval_config,
  # This assumes your data is a TFRecords file containing records in the
  # tf.train.Example format.
  data_location="/path/to/file/containing/tfrecords",
  output_path="/path/for/output")

tfma.view.render_slicing_metrics(eval_result)
tfma.load_validation_result(output_path)

Wyjście

Oprócz danych wyjściowych pliku metryk przez oceniającego, gdy używana jest walidacja, generowany jest również dodatkowy plik „walidacji”. Format ładowność jest ValidationResult . Dane wyjściowe będą miały „validation_ok” ustawione na True, gdy nie ma błędów. W przypadku awarii dostarczane są informacje o skojarzonych metrykach, progach i zaobserwowanych wartościach metryk. Poniżej znajduje się przykład, w którym „weighted_examle_count” nie spełnia progu wartości (1,5 jest nie mniejsze niż 1,0, a zatem niepowodzenie):

 validation_ok: False
 metric_validations_per_slice {
  failures {
   metric_key {
    name: "weighted_example_count"
    model_name: "candidate"
   }
   metric_threshold {
    value_threshold {
     upper_bound { value: 1.0 }
    }
   }
   metric_value {
    double_value { value: 1.5 }
   }
  }
 }