זרימת טנסור :: אופ :: MaxPoolGradGradWithArgmax :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור MaxPoolGradGradWithArgmax .

סיכום

תכונות ציבוריות

include_batch_in_index_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

IncludeBatchInIndex (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
האם לכלול ממד אצווה באינדקס שטוח של argmax .

תכונות ציבוריות

include_batch_in_index_

bool tensorflow::ops::MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs::include_batch_in_index_ = false

פונקציות ציבוריות

IncludeBatchInIndex

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs::IncludeBatchInIndex(
  bool x
)

האם לכלול ממד אצווה באינדקס שטוח של argmax .

ברירת המחדל היא שקר