עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: פענוח דחוס :: עו"ד

#include <parsing_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור DecodeCompressed .

סיכום

תכונות ציבוריות

compression_type_ = ""
StringPiece

פונקציות ציבוריות

CompressionType (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
סקלר המכיל (i) את המחרוזת הריקה (ללא דחיסה), (ii) "ZLIB" או (iii) "GZIP".

תכונות ציבוריות

דחיסה_סוג_

StringPiece tensorflow::ops::DecodeCompressed::Attrs::compression_type_ = ""

פונקציות ציבוריות

CompressionType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeCompressed::Attrs::CompressionType(
  StringPiece x
)

סקלר המכיל או (i) את המחרוזת הריקה (ללא דחיסה), (ii) "ZLIB", או (iii) "GZIP".

ברירת המחדל היא ""