Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: AccumulatorTakeGradient

#include <data_flow_ops.h>

Trích xuất gradient trung bình trong ConditionalAccumulator đã cho.

Tóm lược

Các khối op cho đến khi đủ (tức là hơn num_required) đã được tích lũy. Nếu bộ tích lũy đã tổng hợp nhiều hơn num_required gradient, nó sẽ trả về giá trị trung bình của các gradient được tích lũy. Đồng thời, tự động tăng số lần_bước toàn cầu đã ghi trong bộ tích lũy lên 1 và đặt lại tổng số thành 0.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Tay cầm để tích lũy.
  • num_required: Số lượng độ dốc cần thiết trước khi chúng tôi trả về tổng hợp.
  • dtype: Kiểu dữ liệu của gradient tích lũy. Cần phải tương ứng với loại bộ tích lũy.

Lợi nhuận:

  • Output : Giá trị trung bình của các gradient tích lũy.

Người xây dựng và Người phá hủy

AccumulatorTakeGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_required, DataType dtype)

Thuộc tính công cộng

average
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

Trung bình cộng

::tensorflow::Output average

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

AccumulatorTakeGradient

 AccumulatorTakeGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input num_required,
  DataType dtype
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const