Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: AdjustHue

#include <image_ops.h>

Điều chỉnh màu sắc của một hoặc nhiều hình ảnh.

Tóm lược

images là một tenxơ có ít nhất 3 chiều. Thứ nguyên cuối cùng được hiểu là các kênh và phải là ba.

Hình ảnh đầu vào được coi là trong không gian màu RGB. Về mặt khái niệm, các màu RGB đầu tiên được ánh xạ thành HSV. Một delta sau đó được áp dụng tất cả các giá trị màu, và sau đó ánh xạ lại không gian màu RGB.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • hình ảnh: Hình ảnh để điều chỉnh. Ít nhất là 3-D.
  • delta: Một delta nổi để thêm vào màu sắc.

Lợi nhuận:

  • Output : Hình ảnh hoặc hình ảnh được điều chỉnh màu sắc.

Người xây dựng và Người phá hủy

AdjustHue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input delta)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

AdjustHue

 AdjustHue(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input delta
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const