Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: Bán đấu giá

#include <math_ops.h>

Bucketizes 'đầu vào' dựa trên 'ranh giới'.

Tóm lược

Ví dụ: nếu đầu vào là ranh giới = [0, 10, 100] input = [[-5, 10000] [150, 10] [5, 100]]

thì đầu ra sẽ là đầu ra = [[0, 3] [3, 2] [1, 3]]

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • input: Bất kỳ hình dạng nào của Tensor chứa với kiểu int hoặc float.
  • ranh giới: Một danh sách các phao được sắp xếp cho biết ranh giới của các nhóm.

Lợi nhuận:

  • Output : Có cùng hình dạng với 'đầu vào', mỗi giá trị của đầu vào được thay thế bằng chỉ số nhóm.

(numpy) Tương đương với np.digitize.

Người xây dựng và Người phá hủy

Bucketize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< float > & boundaries)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Bán đấu giá

 Bucketize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const gtl::ArraySlice< float > & boundaries
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const