Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: DecodeBase64

#include <string_ops.h>

Giải mã các chuỗi được mã hóa base64 an toàn trên web.

Tóm lược

Đầu vào có thể có hoặc không có phần đệm ở cuối. Xem EncodeBase64 để biết phần đệm. An toàn trên web có nghĩa là đầu vào phải sử dụng - và _ thay vì + và /.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • đầu vào: chuỗi Base64 để giải mã.

Lợi nhuận:

  • Output : Chuỗi đã giải mã.

Người xây dựng và Người phá hủy

DecodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

DecodeBase64

 DecodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const