Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: Thực tế

#include <user_ops.h>

Đưa ra thực tế về giai thừa.

Tóm lược

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : Thực tế tensor.

Người xây dựng và Người phá hủy

Fact (const :: tensorflow::Scope & scope)

Thuộc tính công cộng

fact
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

thực tế

::tensorflow::Output fact

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Thực tế

 Fact(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const