Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: GetSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

Nhận giá trị của tensor được chỉ định bởi tay cầm của nó.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Xử lý cho một tensor được lưu trữ trong trạng thái phiên.
  • dtype: Loại giá trị đầu ra.

Lợi nhuận:

  • Output : tensor cho tay cầm đã cho.

Người xây dựng và Người phá hủy

GetSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, DataType dtype)

Thuộc tính công cộng

operation
value

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::Output value

Chức năng công cộng

GetSessionTensor

 GetSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  DataType dtype
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const