Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow::ops::IsNan

#include <math_ops.h>

Returns which elements of x are NaN.

Summary

(numpy) Equivalent to np.isnan

Example:

x = tf.constant([5.0, np.nan, 6.8, np.nan, np.inf])
tf.math.is_nan(x) ==> [False, True, False, True, False]

Arguments:

Returns:

Constructors and Destructors

IsNan(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input x)

Public attributes

operation
y

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Public functions

IsNan

 IsNan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const