Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: LoopCond

#include <control_flow_ops.h>

Chuyển tiếp đầu vào đến đầu ra.

Tóm lược

Toán tử này đại diện cho điều kiện kết thúc vòng lặp được sử dụng bởi các công tắc "pivot" của một vòng lặp.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • input: Một đại lượng vô hướng boolean, đại diện cho vị từ nhánh của Switch op.

Lợi nhuận:

  • Output : Cùng một tensor như input .

Người xây dựng và Người phá hủy

LoopCond (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

LoopCond

 LoopCond(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const