Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: hoạt động :: Không ra đâu

#include <no_op.h>

Không lam gi cả.

Tóm lược

Chỉ hữu ích như một trình giữ chỗ cho các cạnh điều khiển.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

NoOp (const :: tensorflow::Scope & scope)

Thuộc tính công cộng

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Không ra đâu

 NoOp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const