Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: PadV2

#include <array_ops.h>

Miếng đệm căng.

Tóm lược

Phần đệm thao tác này input phần paddings và giá trị constant_values mà bạn chỉ định. paddings là một tensor số nguyên có hình dạng [Dn, 2] , trong đó n là thứ hạng của input . Đối với mỗi thứ nguyên D của input , phần paddings[D, 0] cho biết có bao nhiêu giá trị phần đệm cần thêm vào trước nội dung của input trong thứ nguyên đó và phần paddings[D, 1] cho biết có bao nhiêu giá trị đệm cần thêm vào sau nội dung của input vào đó kích thước. constant_values là một tensor vô hướng của các loại giống như input cho biết giá trị để sử dụng cho đệm input .

Kích thước đệm của mỗi kích thước D của đầu ra là:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

Ví dụ:

# 't' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'paddings' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'constant_values' is 0
# rank of 't' is 2
pad(t, paddings) ==> [[0, 0, 0, 0, 0, 0]
           [0, 0, 1, 1, 0, 0]
           [0, 0, 2, 2, 0, 0]
           [0, 0, 0, 0, 0, 0]]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

 • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

PadV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input constant_values)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

PadV2

 PadV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input constant_values
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const