Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: Tập giấy

#include <array_ops.h>

Dán một tensor bằng các số không.

Tóm lược

Thao tác này đệm một input bằng các số không theo các paddings bạn chỉ định. paddings là một tensor số nguyên có hình dạng [Dn, 2] , trong đó n là thứ hạng của input . Đối với mỗi thứ nguyên D của input , phần paddings[D, 0] cho biết số lượng số không cần thêm vào trước nội dung của input trong thứ nguyên đó và phần paddings[D, 1] cho biết số lượng số không cần thêm vào sau nội dung của input trong thứ nguyên đó.

Kích thước đệm của mỗi kích thước D của đầu ra là:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

Ví dụ:

# 't' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'paddings' is [[1, 1], [2, 2]]
# rank of 't' is 2
pad(t, paddings) ==> [[0, 0, 0, 0, 0, 0]
           [0, 0, 1, 1, 0, 0]
           [0, 0, 2, 2, 0, 0]
           [0, 0, 0, 0, 0, 0]]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

 • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

Pad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Tập giấy

 Pad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const