Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tensorflow::ops::QueueIsClosedV2

#include <data_flow_ops.h>

Returns true if queue is closed.

Summary

This operation returns true if the queue is closed and false if the queue is open.

Arguments:

  • scope: A Scope object
  • handle: The handle to a queue.

Returns:

  • Output: The is_closed tensor.

Constructors and Destructors

QueueIsClosedV2(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input handle)

Public attributes

is_closed
operation

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

is_closed

::tensorflow::Output is_closed

operation

Operation operation

Public functions

QueueIsClosedV2

 QueueIsClosedV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const