Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: ReaderSerializeState

#include <io_ops.h>

Tạo ra một bộ căng chuỗi mã hóa trạng thái của Đầu đọc.

Tóm lược

Không phải tất cả Trình đọc đều hỗ trợ được đăng nhiều kỳ, vì vậy điều này có thể tạo ra lỗi Chưa hoàn thành.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho một Reader.

Lợi nhuận:

  • Output : Bộ căng trạng thái.

Người xây dựng và Người phá hủy

ReaderSerializeState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Thuộc tính công cộng

operation
state

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

tiểu bang

::tensorflow::Output state

Chức năng công cộng

ReaderSerializeState

 ReaderSerializeState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const