Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: Rint

#include <math_ops.h>

Trả về số nguyên có phần tử gần nhất với x.

Tóm lược

Nếu kết quả nằm giữa hai giá trị có thể biểu diễn thì giá trị có thể biểu diễn chẵn sẽ được chọn. Ví dụ:

rint(-1.5) ==> -2.0
rint(0.5000001) ==> 1.0
rint([-1.7, -1.5, -0.2, 0.2, 1.5, 1.7, 2.0]) ==> [-2., -2., -0., 0., 2., 2., 2.]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Rint (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công cộng

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Rint

 Rint(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const