Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: SparseAccumulatorApplyGradient

#include <data_flow_ops.h>

Áp dụng một gradient thưa thớt cho một bộ tích lũy nhất định.

Tóm lược

Không thêm nếu local_step nhỏ hơn global_step của bộ tích lũy.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • xử lý: Tay cầm để tích lũy.
 • local_step: Giá trị local_step mà tại đó gradient thưa thớt được tính toán.
 • gradient_indices: Các chỉ số của gradient thưa thớt được tích lũy. Phải là một vectơ.
 • gradient_values: Giá trị là các lát khác không của gradient và phải có cùng thứ nguyên đầu tiên với chỉ số, tức là, nnz được biểu thị bằng chỉ số và giá trị phải nhất quán.
 • gradient_shape: Hình dạng của gradient thưa thớt được tích lũy.
 • has_known_shape: Boolean cho biết liệu gradient_shape có không xác định hay không, trong trường hợp này đầu vào bị bỏ qua trong quá trình xác thực.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

SparseAccumulatorApplyGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input local_step, :: tensorflow::Input gradient_indices, :: tensorflow::Input gradient_values, :: tensorflow::Input gradient_shape, bool has_known_shape)

Thuộc tính công cộng

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

SparseAccumulatorApplyGradient

 SparseAccumulatorApplyGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input local_step,
 ::tensorflow::Input gradient_indices,
 ::tensorflow::Input gradient_values,
 ::tensorflow::Input gradient_shape,
 bool has_known_shape
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const