Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: Mảng thưa thớt

#include <math_ops.h>

Tính giá trị trung bình dọc theo các đoạn thưa thớt của một tensor.

Tóm lược

Xem tf.sparse.segment_sum để biết các ví dụ sử dụng.

Giống như SegmentMean , nhưng segment_ids có thể có xếp hạng thấp hơn thứ nguyên đầu tiên của data , chọn một tập hợp con của thứ nguyên 0, được chỉ định bởi indices .

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • chỉ số: Một tensor 1-D. Có cùng thứ hạng với giá segment_ids
  • segment_ids: Một tensor 1-D. Các giá trị nên được sắp xếp và có thể được lặp lại.

Lợi nhuận:

  • Output : Có hình dạng giống như dữ liệu, ngoại trừ kích thước 0 có kích thước k , số lượng đoạn.

Người xây dựng và Người phá hủy

SparseSegmentMean (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Mảng thưa thớt

 SparseSegmentMean(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const