Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: hoạt động :: SparseSegmentSqrtN

#include <math_ops.h>

Tính tổng dọc theo các đoạn thưa thớt của một tensor chia cho sqrt của N.

Tóm lược

N là kích thước của đoạn bị thu nhỏ.

Xem tf.sparse.segment_sum để biết các ví dụ sử dụng.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • chỉ số: Một tenxơ 1-D. Có cùng thứ hạng với giá segment_ids .
  • segment_ids: Một tensor 1-D. Các giá trị nên được sắp xếp và có thể được lặp lại.

Lợi nhuận:

  • Output : Có hình dạng giống như dữ liệu, ngoại trừ kích thước 0 có kích thước k , số lượng đoạn.

Người xây dựng và Người phá hủy

SparseSegmentSqrtN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

SparseSegmentSqrtN

 SparseSegmentSqrtN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const