Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Hoạt động Lấy mẫu Ứng viên

Tóm lược

Các lớp học

tensorflow :: ops :: AllCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên với phân phối unigram đã học.

tensorflow :: ops :: ComputeAccidentalHits

Tính id của các vị trí trong mẫu_candidates khớp với true_labels.

tensorflow :: ops :: FixedUnigramCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên với phân phối unigram đã học.

tensorflow :: ops :: LearnedUnigramCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên với phân phối unigram đã học.

tensorflow :: ops :: LogUniformCandidateSampler

Tạo các nhãn để lấy mẫu ứng viên với phân phối nhật ký đồng nhất.

tensorflow :: ops :: UniformCandidateSampler

Tạo các nhãn để lấy mẫu ứng viên với phân bố đồng đều.