Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Hoạt động Lấy mẫu Ứng viên

Tóm lược

Các lớp học

tensorflow :: ops :: AllCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên với phân phối unigram đã học.

tensorflow :: ops :: ComputeAccidentalHits

Tính id của các vị trí trong mẫu_candidates khớp với true_labels.

tensorflow :: ops :: FixedUnigramCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên với phân phối unigram đã học.

tensorflow :: ops :: LearnedUnigramCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên với phân phối unigram đã học.

tensorflow :: ops :: LogUniformCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên với phân phối log-đồng nhất.

tensorflow :: ops :: UniformCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên với phân bố đồng đều.