Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Hoạt động ngẫu nhiên

Tóm lược

Các lớp học

tensorflow :: ops :: Multinomial

Rút ra các mẫu từ một phân phối đa thức.

tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn.

tensorflow :: ops :: RandomGamma

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ (các) phân phối Gamma được mô tả bởi alpha.

tensorflow :: ops :: RandomNormal

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn.

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ (các) phân phối Poisson được mô tả theo tỷ lệ.

tensorflow :: ops :: RandomShuffle

Trộn ngẫu nhiên một tensor dọc theo chiều thứ nhất của nó.

tensorflow :: ops :: RandomUniform

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ một phân phối đồng nhất.

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt

Xuất ra các số nguyên ngẫu nhiên từ một phân phối đồng nhất.

tensorflow :: ops :: TruncatedNormal

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn bị cắt ngắn.