Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Hoạt động ngẫu nhiên

Tóm lược

Các lớp học

tensorflow :: ops :: Multinomial

Rút ra các mẫu từ một phân phối đa thức.

tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn.

tensorflow :: ops :: RandomGamma

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ (các) phân phối Gamma được mô tả bởi alpha.

tensorflow :: ops :: RandomNormal

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn.

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ (các) phân phối Poisson được mô tả theo tỷ lệ.

tensorflow :: ops :: RandomShuffle

Ngẫu nhiên xáo trộn một tensor dọc theo chiều thứ nhất của nó.

tensorflow :: ops :: RandomUniform

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ một phân phối đồng nhất.

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt

Xuất ra các số nguyên ngẫu nhiên từ một phân phối đồng nhất.

tensorflow :: ops :: TruncatedNormal

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn bị cắt ngắn.