tensorflow:: אופס:: BroadcastDynamicShape

#include <array_ops.h>

החזר את הצורה של s0 op s1 עם שידור.

סיכום

בהינתן s0 ו- s1 , טנסורים המייצגים צורות, מחשבים את r0 , הצורה המשודרת. s0 , s1 ו- r0 כולם וקטורים שלמים.

טיעונים:

  • scope: אובייקט Scope

החזרות:

בנאים והורסים

BroadcastDynamicShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input s0, :: tensorflow::Input s1)

תכונות ציבוריות

operation
r0

תפקידים ציבוריים

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

r0

::tensorflow::Output r0

תפקידים ציבוריים

BroadcastDynamicShape

 BroadcastDynamicShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input s0,
  ::tensorflow::Input s1
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

מפעיל::tensorflow::קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור::tensorflow::פלט

 operator::tensorflow::Output() const