tensorflow:: אופס:: התאמת קבצים

#include <io_ops.h>

מחזירה את קבוצת הקבצים התואמים לדפוס גלוב אחד או יותר.

סיכום

שים לב ששגרה זו תומכת רק בתווים כלליים בחלק הבסיס של התבנית, לא בחלק של הספרייה. שימו לב גם שסדר שמות הקבצים המוחזרים הוא דטרמיניסטי.

טיעונים:

  • scope: אובייקט Scope
  • דפוס: תבניות כלליות של מעטפת. סקלר או וקטור מסוג מחרוזת.

החזרות:

  • Output : וקטור של שמות קבצים תואמים.

בנאים והורסים

MatchingFiles (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input pattern)

תכונות ציבוריות

filenames
operation

תפקידים ציבוריים

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

שמות קבצים

::tensorflow::Output filenames

מבצע

Operation operation

תפקידים ציבוריים

התאמת קבצים

 MatchingFiles(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input pattern
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

מפעיל::tensorflow::קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור::tensorflow::פלט

 operator::tensorflow::Output() const