tensorflow:: אופס:: ReaderRead

#include <io_ops.h>

מחזירה את הרשומה הבאה (מפתח, צמד ערכים) שהופק על ידי Reader.

סיכום

יעמוד בתור מתור הקלט במידת הצורך (למשל כאשר ה-Reader צריך להתחיל לקרוא מקובץ חדש מאחר שהוא סיים עם הקובץ הקודם).

טיעונים:

  • scope: אובייקט Scope
  • reader_handle: טיפול לקורא.
  • queue_handle: טיפול לתור, עם פריטי עבודה מחרוזת.

החזרות:

בנאים והורסים

ReaderRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle)

תכונות ציבוריות

key
operation
value

תכונות ציבוריות

מַפְתֵחַ

::tensorflow::Output key

מבצע

Operation operation

ערך

::tensorflow::Output value

תפקידים ציבוריים

ReaderRead

 ReaderRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle
)