tensorflow:: אופס:: WriteFile

#include <io_ops.h>

כותב תוכן לקובץ בשם הקובץ הקלט.

סיכום

יוצר קובץ באופן רקורסיבי

יוצר ספרייה אם לא קיימת.

טיעונים:

  • scope: אובייקט Scope
  • שם קובץ: scalar. שם הקובץ שאליו אנו כותבים את התוכן.
  • תוכן: סקלארי. התוכן שייכתב לקובץ הפלט.

החזרות:

בנאים והורסים

WriteFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input contents)

תכונות ציבוריות

operation

תפקידים ציבוריים

operator::tensorflow::Operation () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תפקידים ציבוריים

WriteFile

 WriteFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input contents
)

אופרטור::tensorflow::פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const