تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

Module: tf_agents.agents.behavioral_cloning

A Behavioral Cloning agent.

Modules

behavioral_cloning_agent module: Behavioral Cloning Agents.