امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

tf_agents.agents.ppo.ppo_utils.get_metric_observers

Returns a list of observers, one for each metric.