سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

tf_agents.agents.ppo.ppo_utils.get_metric_observers

Returns a list of observers, one for each metric.