Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tf_agents.agents.ppo.ppo_utils.get_metric_observers

Returns a list of observers, one for each metric.