Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

tf_agents.agents.ppo.ppo_utils.get_metric_observers

Returns a list of observers, one for each metric.