تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

Module: tf_agents.agents.reinforce

A REINFORCE agent.

Modules

reinforce_agent module: A REINFORCE Agent.