تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

Module: tf_agents.agents.sac

A Soft Actor Critic agent.

Modules

sac_agent module: A Soft Actor-Critic Agent.