تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

Module: tf_agents.agents.td3

Twin Delayed Deep Deterministic policy gradient (TD3) agent.

Modules

td3_agent module: Twin Delayed Deep Deterministic policy gradient (TD3) agent.