تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

Module: tf_agents.agents.tf_agent

TensorFlow RL Agent API.

Classes

class LossInfo: LossInfo(loss, extra)

class TFAgent: Abstract base class for TF-based RL and Bandits agents.