มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

tf_agents.bandits.multi_objective.multi_objective_scalarizer.HyperVolumeScalarizer.PARAMS

PARAMS(slope, offset)

slope

offset