Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tf_agents.bandits.multi_objective.multi_objective_scalarizer.HyperVolumeScalarizer.PARAMS

PARAMS(slope, offset)

slope

offset