سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

Module: tf_agents.environments.random_py_environment

Environment implementation that generates random observations.

Classes

class RandomPyEnvironment: Randomly generates observations following the given observation_spec.

Type Aliases

RewardFn: The central part of internal API.