امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

Module: tf_agents.eval

Eval module.

Modules

metric_utils module: Utils for Metrics.