سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

Module: tf_agents.networks.normal_projection_network

Project inputs to a normal distribution object.

Classes

class NormalProjectionNetwork: Generates a tfp.distribution.Normal by predicting a mean and std.

Functions

tanh_squash_to_spec(...): Maps inputs with arbitrary range to range defined by spec using tanh.