سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

tf_agents.specs.distribution_spec.deterministic_distribution_from_spec

Creates a Deterministic distribution_spec from a tensor_spec.