امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

tf_agents.specs.distribution_spec.deterministic_distribution_from_spec

Creates a Deterministic distribution_spec from a tensor_spec.