Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

tf_agents.specs.distribution_spec.deterministic_distribution_from_spec

Creates a Deterministic distribution_spec from a tensor_spec.