Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tf_agents.specs.distribution_spec.deterministic_distribution_from_spec

Creates a Deterministic distribution_spec from a tensor_spec.