Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Đại lý là một thư viện để tăng cường học tập trong TensorFlow.

import tensorflow as tf
from tf_agents.networks import q_network
from tf_agents.agents.dqn import dqn_agent

q_net = q_network.QNetwork(
  train_env.observation_spec(),
  train_env.action_spec(),
  fc_layer_params=(100,))

agent = dqn_agent.DqnAgent(
  train_env.time_step_spec(),
  train_env.action_spec(),
  q_network=q_net,
  optimizer=optimizer,
  td_errors_loss_fn=common.element_wise_squared_loss,
  train_step_counter=tf.Variable(0))

agent.initialize()
Chạy trong Notebook
TF-Agents giúp thiết kế, thực hiện và thử nghiệm các thuật toán RL mới dễ dàng hơn, bằng cách cung cấp các thành phần mô-đun được thử nghiệm tốt có thể được sửa đổi và mở rộng. Nó cho phép lặp mã nhanh, với tích hợp kiểm tra và điểm chuẩn tốt.