هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

AnonymousHashTable

کلاس نهایی عمومی AnonymousHashTable

یک جدول هش ناشناس بدون مقدار اولیه ایجاد می کند.

این عملیات هر بار که اجرا می شود یک جدول هش ناشناس جدید (به عنوان منبع) با dtype مشخص شده از کلیدها و مقادیر آن ایجاد می کند و دسته منبع را برمی گرداند. قبل از استفاده از جدول، باید آن را مقداردهی اولیه کنید. پس از مقداردهی اولیه جدول تغییرناپذیر خواهد بود. جدول به این معنا ناشناس است که فقط توسط دسته منبع برگشتی قابل دسترسی است (مثلاً نمی توان آن را با نامی در یک مدیر منبع جستجو کرد). زمانی که تمام دسته‌های منبعی که به آن اشاره می‌کنند، جدول به طور خودکار حذف می‌شود.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U> AnonymousHashTable
ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> keyDtype، کلاس <U> valueDtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات AnonymousHashTable جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
tableHandle ()
دسته منبع به منبع جدول هش تازه ایجاد شده.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک AnonymousHashTable ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> keyDtype، کلاس <U> valueDtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات AnonymousHashTable جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
keyDtype نوع کلیدهای جدول
valueDtype نوع مقادیر جدول
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از AnonymousHashTable

عمومی خروجی <؟> tableHandle ()

دسته منبع به منبع جدول هش تازه ایجاد شده.