هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

AnonymousMutableDenseHashTable

کلاس نهایی عمومی AnonymousMutableDenseHashTable

یک جدول هش قابل تغییر ناشناس خالی ایجاد می کند که از تانسورها به عنوان ذخیره پشتیبان استفاده می کند.

این عملیات هر بار که اجرا می شود، یک جدول هش قابل تغییر ناشناس جدید (به عنوان منبع) با dtype مشخص شده از کلیدها و مقادیر آن ایجاد می کند و دسته منبع را برمی گرداند. هر مقدار باید یک اسکالر باشد. داده ها را می توان با استفاده از عملیات درج در جدول درج کرد. این عملیات اولیه را پشتیبانی نمی کند.

از "آدرس سازی باز" با reprobing درجه دوم برای حل و فصل برخوردها استفاده می کند.

جدول ناشناس است به این معنا که فقط توسط دسته منبع برگشتی قابل دسترسی است (مثلاً نمی توان آن را با نامی در یک مدیر منبع جستجو کرد). زمانی که تمام دسته‌های منبعی که به آن اشاره می‌کنند، جدول به طور خودکار حذف می‌شود.

کلاس های تو در تو

کلاس AnonymousMutableDenseHashTable.Options ویژگی های اختیاری برای AnonymousMutableDenseHashTable

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
ثابت <T, U> AnonymousMutableDenseHashTable
ایجاد ( scope scope، Operand <T> valaKey ، Operand <T> deletedKey، Class<U> valueDtype، Options... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات AnonymousMutableDenseHashTable جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک AnonymousMutableDenseHashTable.Options
initialNumBuckets (طولانی NumBuckets اولیه)
استاتیک AnonymousMutableDenseHashTable.Options
maxLoadFactor (Float maxLoadFactor)
خروجی <?>
دسته میز ()
دسته منبع به منبع جدول هش تازه ایجاد شده.
استاتیک AnonymousMutableDenseHashTable.Options
valueShape ( شکل valueShape)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا AnonymousMutableDenseHashTable ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> خالی کلید، عملوند <T> deletedKey ، کلاس<U> valueDtype، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات AnonymousMutableDenseHashTable جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
خالی کلید کلیدی که برای نمایش سطل های خالی کلید در داخل استفاده می شود. نباید در عملیات درج یا جستجو استفاده شود.
valueDtype نوع مقادیر جدول
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از AnonymousMutableDenseHashTable

عمومی ثابت AnonymousMutableDenseHashTable.Options initialNumBuckets (Long initialNumBuckets)

مولفه های
initialNumBuckets تعداد اولیه سطل های جدول هش. باید یک توان به 2 باشد.

عمومی ثابت AnonymousMutableDenseHashTable.Options maxLoadFactor (Float maxLoadFactor)

مولفه های
maxLoadFactor حداکثر نسبت بین تعداد ورودی ها و تعداد سطل ها قبل از رشد جدول. باید بین 0 و 1 باشد.

خروجی عمومی <?> tableHandle ()

دسته منبع به منبع جدول هش تازه ایجاد شده.

عمومی ثابت AnonymousMutableDenseHashTable.Options valueShape ( شکل valueShape)

مولفه های
ارزش شکل شکل هر مقدار