هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

AnonymousMutableHashTable

کلاس نهایی عمومی AnonymousMutableHashTable

یک جدول هش قابل تغییر ناشناس خالی ایجاد می کند.

این عملیات هر بار که اجرا می شود، یک جدول هش قابل تغییر ناشناس جدید (به عنوان منبع) با dtype مشخص شده از کلیدها و مقادیر آن ایجاد می کند و دسته منبع را برمی گرداند. هر مقدار باید یک اسکالر باشد. داده ها را می توان با استفاده از عملیات درج در جدول درج کرد. این عملیات اولیه را پشتیبانی نمی کند. جدول ناشناس است به این معنا که فقط توسط دسته منبع برگشتی قابل دسترسی است (مثلاً نمی توان آن را با نامی در یک مدیر منبع جستجو کرد). زمانی که تمام دسته‌های منبعی که به آن اشاره می‌کنند، جدول به طور خودکار حذف می‌شود.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
ثابت <T, U> AnonymousMutableHashTable
ایجاد ( محدوده دامنه، Class<T> keyDtype، Class<U> valueDtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات AnonymousMutableHashTable جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
دسته میز ()
دسته منبع به منبع جدول هش تازه ایجاد شده.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد عمومی استاتیک AnonymousMutableHashTable ( محدوده دامنه، Class<T> keyDtype، Class<U> valueDtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات AnonymousMutableHashTable جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
keyDtype نوع کلیدهای جدول
valueDtype نوع مقادیر جدول
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از AnonymousMutableHashTable

خروجی عمومی <?> tableHandle ()

دسته منبع به منبع جدول هش تازه ایجاد شده.