هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

AnonymousMutableHashTableOfTensors

کلاس نهایی عمومی AnonymousMutableHashTableOfTensors

یک جدول هش قابل تغییر ناشناس خالی از مقادیر برداری ایجاد می کند.

این عملیات هر بار که اجرا می شود، یک جدول هش قابل تغییر ناشناس جدید (به عنوان منبع) با dtype مشخص شده از کلیدها و مقادیر آن ایجاد می کند و دسته منبع را برمی گرداند. هر مقدار باید یک بردار باشد. داده ها را می توان با استفاده از عملیات درج در جدول درج کرد. این عملیات اولیه را پشتیبانی نمی کند. جدول ناشناس است به این معنا که فقط توسط دسته منبع برگشتی قابل دسترسی است (مثلاً نمی توان آن را با نامی در یک مدیر منبع جستجو کرد). زمانی که تمام دسته‌های منبعی که به آن اشاره می‌کنند، جدول به طور خودکار حذف می‌شود.

کلاس های تو در تو

کلاس AnonymousMutableHashTableOfTensors.Options ویژگی های اختیاری برای AnonymousMutableHashTableOfTensors

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T، U> ناشناس MutableHashTableOfTensors
ایجاد ( scope scope، Class<T> keyDtype ، Class<U> valueDtype، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید AnonymousMutableHashTableOfTensors را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
دسته میز ()
دسته منبع به منبع جدول هش تازه ایجاد شده.
ثابت Anonymous MutableHashTableOfTensors.Options
valueShape ( شکل valueShape)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک AnonymousMutableHashTableOfTensors ایجاد می کنند ( دامنه دامنه، Class<T> keyDtype، Class<U> valueDtype، گزینه ها... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید AnonymousMutableHashTableOfTensors را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
keyDtype نوع کلیدهای جدول
valueDtype نوع مقادیر جدول
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از AnonymousMutableHashTableOfTensors

خروجی عمومی <?> tableHandle ()

دسته منبع به منبع جدول هش تازه ایجاد شده.

عمومی ثابت AnonymousMutableHashTableOfTensors.Options valueShape ( شکل valueShape)