AssertCardinalityDataset

کلاس نهایی عمومی AssertCardinalityDataset

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک AssertCardinalityDataset
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset، Operand <Long> cardinality، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات AssertCardinalityDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایستا عمومی AssertCardinalityDataset ایجاد ( دامنه دامنه ، Operand <?> مجموعه داده های ورودی، عملوند <طولانی کاردینالیتی، فهرست<کلاس<?>> انواع خروجی، فهرست< شکل > خروجی شکل ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات AssertCardinalityDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از AssertCardinalityDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()