هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

AssertNextDataset

کلاس نهایی عمومی AssertNextDataset

تحولی که بیان می کند کدام تحولات بعدی اتفاق می افتد.

این تبدیل بررسی می‌کند که آیا نام‌های camel-case (یعنی "FlatMap"، نه "flat_map") تبدیل‌های پس از این تبدیل با فهرست نام‌های آرگومان "تغییرها" مطابقت دارند یا خیر. اگر عدم تطابق وجود داشته باشد، تبدیل یک استثنا ایجاد می کند.

بررسی زمانی انجام می‌شود که محتوای مجموعه داده را تکرار می‌کند، به این معنی که بررسی پس از اعمال هر گونه بهینه‌سازی استاتیک در نمودار مجموعه داده انجام می‌شود.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک AssertNextDataset
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset ، Operand <String> transformations، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات AssertNextDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد AssertNextDataset ایستا عمومی ( حوزه دامنه، Operand <?> inputDataset ، تبدیل های Operand <String>، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات AssertNextDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد. «AssertNextDataset» از خروجی های مجموعه داده ورودی خود عبور می کند.
تحولات یک بردار tf.string tf.Tensor که تبدیل‌هایی را که انتظار می‌رود بعد اتفاق بیفتد را شناسایی می‌کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از AssertNextDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()