هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Barrier

کلاس نهایی عمومی سد

مانعی را تعریف می کند که در اجرای گراف های مختلف وجود دارد.

یک مانع یک نقشه کلید-مقدار را نشان می دهد که در آن هر کلید یک رشته و هر مقدار چند تانسور است.

در زمان اجرا، مانع حاوی عناصر "کامل" و "ناقص" است. یک عنصر کامل، تانسورها را برای تمام اجزای تاپل مقدارش تعریف کرده است، و ممکن است با استفاده از BarrierTakeMany به آن دسترسی داشته باشید. یک عنصر ناقص دارای تعدادی مؤلفه تعریف نشده در مقدار خود است و ممکن است با استفاده از BarrierInsertMany به روز شود.

کلاس های تو در تو

کلاس موانع.گزینه ها ویژگی اختیاری برای Barrier

روش های عمومی

خروجی <رشته>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص Barrier.Options
ظرفیت (ظرفیت طولانی)
شخص Barrier.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص سد
ایجاد ( محدوده دامنه، فهرست <کلاس <؟ >> componentTypes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Barrier جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <رشته>
دسته ()
دسته به مانع.
شخص Barrier.Options
اشکال (فهرست < شکل > اشکال)
شخص Barrier.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <رشته> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک Barrier.Options ظرفیت (ظرفیت طولانی)

مولفه های
ظرفیت ظرفیت مانع. ظرفیت پیش فرض MAX_INT32 است که بزرگترین ظرفیت صف زیرین است.

عمومی استاتیک Barrier.Options ظرف (ظرف رشته)

مولفه های
ظرف اگر خالی نباشد، این مانع در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

عمومی استاتیک مانع ایجاد ( محدوده دامنه، فهرست <کلاس <؟ >> componentTypes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Barrier جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
انواع مؤلفه ها نوع هر جزء در یک مقدار.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Barrier

عمومی خروجی <رشته> دسته ()

دسته به مانع.

عمومی استاتیک Barrier.Options اشکال (فهرست < شکل > اشکال)

مولفه های
شکل ها شکل هر جزء در یک مقدار. هر شکل باید در بعد اول 1 باشد. طول این attr باید با طول component_types برابر باشد.

عمومی استاتیک Barrier.Options sharedName (رشته sharedName)

مولفه های
sharedname اگر خالی نباشد، این مانع تحت نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.