هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BarrierIncompleteSize

عمومی BarrierIncompleteSize کلاس نهایی

تعداد عناصر ناقص را در مانع داده شده محاسبه می کند.

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص BarrierIncompleteSize
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> دسته)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BarrierIncompleteSize جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>
اندازه ()
تعداد عناصر ناقص (به عنوان مثال

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک BarrierIncompleteSize ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> دسته)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BarrierIncompleteSize جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
رسیدگی دسته به یک مانع.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BarrierIncompleteSize

عمومی خروجی <صحیح> اندازه ()

تعداد عناصر ناقص (یعنی آنهایی که برخی از اجزای مقدارشان تنظیم نشده است) در مانع.