هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BatchMatMulV2

عمومی BatchMatMulV2 کلاس نهایی

برش های دو تانسور را به صورت دسته ای ضرب می کند.

تمام برش‌های «Tensor» «x» و «y» را ضرب می‌کند (هر تکه را می‌توان به عنوان عنصری از یک دسته مشاهده کرد)، و نتایج منفرد را در یک تانسور خروجی با همان اندازه دسته‌ای مرتب می‌کند. هر یک از تکه‌های تکی را می‌توان به صورت اختیاری به یکدیگر متصل کرد (الحاق یک ماتریس به معنای جابجایی و مزدوج کردن آن است) قبل از ضرب، با تنظیم پرچم «adj_x» یا «adj_y» روی «True»، که به‌طور پیش‌فرض «نادرست» هستند.

تانسورهای ورودی «x» و «y» دو بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_x، c_x]» و «[...، r_y، c_y]» هستند.

تانسور خروجی 2 بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_o، c_o]» است، که در آن:

r_o = c_x اگر adj_x دیگری r_x c_o = r_y اگر adj_y دیگری c_y

به صورت زیر محاسبه می شود:

خروجی[...، :، :] = ماتریس (x[...، :، :]) * ماتریس (y[...، :، :])

توجه: `پشتیبانی BatchMatMulV2` پخش در ابعاد دسته ای. اطلاعات بیشتر درباره پخش [اینجا] (http://docs.scipy.org/doc/numpy/user/basics.broadcasting.html).

کلاس های تو در تو

کلاس BatchMatMulV2.Options ویژگی اختیاری برای BatchMatMulV2

روش های عمومی

شخص BatchMatMulV2.Options
adjX (بولی adjX)
شخص BatchMatMulV2.Options
adjY (بولی adjY)
خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> BatchMatMulV2 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <T> Y، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BatchMatMulV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
3-بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_o، c_o]».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی استاتیک BatchMatMulV2.Options adjX (بولی adjX)

مولفه های
adjX اگر «درست» است، برش‌های «x» را به هم متصل کنید. پیش‌فرض به «نادرست».

عمومی استاتیک BatchMatMulV2.Options adjY (بولی adjY)

مولفه های
adjY اگر «درست» است، برش‌های «y» را به هم متصل کنید. پیش‌فرض به «نادرست».

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک BatchMatMulV2 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <T> Y، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BatchMatMulV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ایکس 2-بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_x، c_x]».
y 2-بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_y، c_y]».
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BatchMatMulV2

عمومی خروجی <T> خروجی ()

3-بعدی یا بالاتر با شکل «[...، r_o، c_o]».